• remia-lekkerste-2015
    Remia consumentenservice
    ☎ 0800 0 222 555
    ✉ info@remia.nl

Interne doubletten competitie

Artikel 1: Speeldata / Aanwezigheid / Afwezigheid

De Speeldata worden door de wedstrijdcommissie bekend gemaakt zodra e.e.a. is afgestemd met andere afdelingen binnen DOSC die ook gebruik willen maken van de accomodatie (lees: kantine) op de beoogde speelavond.
De inschrijving kan plaatsvinden vanaf 1 augustus. De wedstrijden worden gespeeld op dinsdagavond en beginnen om 19.30 uur. Iedere equipe dient op alle speeldagen tijdig aanwezig te zijn.
Bij afwezigheid van een equipe wordt de wedstrijd door deze met 13-0 verloren en door de tegenstander(s) met 13-6 gewonnen verklaard.

Artikel 2: Invaller

Vervanging van één der spelers van een equipe is toegestaan. Een zodanige wijziging moet uiterlijk op de speelavond en vóór aanvang van de wedstrijden aan de wedstrijdleiding worden gemeld.
Voor DOSC: de invaller dient lid te zijn van DOSC. Voor deelnemende externe verenigingen: de invaller mag een lid van DOSC zijn, dan wel lid van de betreffende vereniging.
In uitzonderlijke gevallen, ter bepaling door de wedstrijdleiding, kan de wedstrijdleiding toestaan dat er twee invallers spelen. (Mits dit 24 uur vóór aanvang is meegedeeld aan de wedstrijdleiding).

Artikel 3: Spelsysteem

Iedere equipe komt in elk geval éénmaal uit tegen elke andere equipe. Het spelsysteem is afhankelijk van het aantal deelnemende equipes. Vóór aanvang van de competitie wordt het spelsysteem bekend gemaakt.
In principe worden er per avond drie wedstrijden gespeeld.

Artikel 4: Eindrangschikking

De eindrangschikking wordt bepaald aan de hand van het aantal gewonnen wedstrijden. Bij gelijke stand telt het onderling resultaat (indien 1 x tegen elkaar gespeeld), respectievelijk het onderling saldo (indien 2 x tegen elkaar gespeeld) en zonodig het algemene saldo.

Artikel 5: Diskwalificatie

Indien een speler of een equipe zich uit de kompetitie terugtrekt zonder kennisgeving aan de wedstrijdleiding, wordt de equipe gediskwalificeerd. Na afwezigheid van een equipe op twee achtereenvolgende speelavonden, zonder kennisgeving aan de wedstrijdleiding, wordt deze equipe gediskwalificeerd.
Ingeval van diskwalificatie komen alle reeds door deze equipe gespeelde wedstrijden te vervallen.

Artikel 6: Overige spelregels

In alle gevallen waarin genoemde reglementen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.
Tegen deze beslissing kan geen beroep worden ingesteld!
Bij het niet bereikbaar zijn van de wedstrijdleiding kan contact worden opgenomen met leden van de wedstrijdcommissie.

Vastgesteld tijdens de Bestuursvergadering,
afdeling Jeu de Boules van DOSC,
van 19 augustus 2013.

* * * * *