• remia-lekkerste-2015
    Remia consumentenservice
    ☎ 0800 0 222 555
    ✉ info@remia.nl

Kunstgras en het milieu.

Kunstgras weer bij zembla uitzending 11 oktober 2017.
Gisteren was er wederom een uitzending van Zembla aangaande kunstgras.
Dit keer hoofdzakelijk omtrent mogelijke bodem vervuiling.
Wij ontvingen van de “Vereniging Sport en Gemeenten” onderstaande documenten:
Update Rubbergranulaat korrels:
Vooraankondiging zembla uitzending
Veel gestelde vragen over: Bouwstoffen – Kunstgrasvelden
PRODUCTINFORMATIEBLAD

Onderstaand de links naar de zembla uitzendingen:

Uitzending ZEMBLA 11 oktober 2017 Tot op de bodem.
Het gebruik van rubbergranulaat van oude autobanden in kunstgrasvelden is mogelijk milieuvervuilend. Er komen stoffen uit het granulaat vrij die in bodem en water terecht kunnen komen, waaronder zink en minerale oliën.
In het afgelopen jaar besteedde ZEMBLA twee maal aandacht aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van het rubbergranulaat. Mede naar aanleiding van die uitzendingen deed het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) nader onderzoek naar het rubbergranulaat. Dat nam de discussie over de gezondheidsrisico’s niet helemaal weg, maar het RIVM wees er ook op dat er milieurisico’s aan het gebruik van het rubbergranulaat kleven. Veel eerder al, in 2007, heeft het RIVM hier ook al op gewezen.

Uitzending ZEMBLA 25 februari 2017 Gevaarlijk spel vervolg
Meteen na de Zembla-uitzending over de mogelijke gezondheidsrisico’s van het sporten op kunstgras met rubberkorrels, oktober vorig jaar, geeft minister Schippers het RIVM opdracht onderzoek te doen. Er is haast bij, want de maatschappelijke onrust is groot: vóór de kerst moet het onderzoek klaar zijn. Ouders van voetballende kinderen maken zich grote zorgen.

Uitzending ZEMBLA 5 oktober 2016 Gevaarlijk spel. deel 1
In deze eerste uitzending wordt ingegaan op de gevolgen die spelen op kunstgras met zich mee kunnen brengen.
Zijn we goed en eerlijk geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden met rubberkorrels?

Wij houden u op de hoogte omtrent alle berichtgeving aangaande de eventuele gevaren van kunstgras.
De gemeente Zeist stuurt met enige regelmaat mails met wat de ontwikkelingen zijn.

 

EC onderzoek stelt dat kunstgras veilig is

Voetballen op kunstgrasvelden met rubberen korrels kan gewoon, zegt ook het Europese onderzoeksinstituut ECHA. De onderzoekers concluderen dat de gezondheidsrisico’s zeer klein zijn. Wel raden de onderzoekers aan te douchen na het sporten.

Het instituut deed in opdracht van de Europese Commissie onderzoek op velden in heel Europa. De onderzoekers komen tot vergelijkbare conclusies als die het RIVM in december al trok: het risico op kanker door schadelijke stoffen in de rubberkorrels is verwaarloosbaar. 

Het ECHA pleit er, net als het RIVM, wel voor om nieuwe normen in te voeren voor kunstgrasvelden. Nu vallen de rubberkorrels nog onder de norm voor mengsels, niet onder de norm voor consumentenproducten. De norm voor mengsels is tot duizend keer hoger dan die voor consumentenproducten.

Zorgen

Nederlandse voetbalclubs hebben bij elkaar zo’n 1745 kunstgrasvelden. Naar schatting is 90 procent daarvan bestrooid met rubberen korrels, gemaakt van gemalen autobanden. 

In oktober besteedde het tv-programma Zembla aandacht aan de risico’s van die korrels. Dat leidde bij veel voetbalclubs, voetballers en ouders tot zorgen.

http://nos.nl/artikel/2160575-ook-europees-onderzoek-stelt-dat-kunstgras-veilig-is.html

Weer nieuws over de kunstgraskorrels

ongefundeerde-stemmingmakerij-door-zembla

bijlage-1-zemblauitzending-gevaarlijk-spel-het-vervolg

bijlage-2-onderzoek-amerika-januari-2017

bijlage-3-rivm-veelgestelde-vragen

reactie-rivm-op-onderzoek-vu-zebravissen

nrc-17feb-zijn-die-rubberkorrels-toch-gevaarlijker-dan-het-rivm-zegt

telegraaf-18feb-ggds-velden-met-rubberkorrels-veilig

nrc-17feb-het-miljoenengevecht-om-de-kunstgraskorrels

 

Update: Conclusie RIVM-onderzoek sporten op kunstgrasvelden

Dinsdag 20 december heeft het RIVM de uitslag van het onderzoek gepresenteerd.

De conclusie van het onderzoek is dat sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat verantwoord is.

Via de onderstaande links zijn van verschillende instanties, zoals Gemeente, en KNVB de reacties te lezen. De Gemeente heeft altijd aangegeven dat de uitslag van het onderzoek leidend is over al dan niet acties met betrekking tot de infill van kunstgrasvelden. Gezien de uitslag van het onderzoek heeft de Gemeente dan ook besloten om geen verder actie te ondernemen. Zowel Jonathan als D.O.S.C. volgen het standpunt van de Gemeente (als eigenaar van de kunstgrasvelden).

veelgestelde-vragen-rubbergranulaat nederland

pleit-in-europa-voor-kunstgras-van-schone-autobanden

rivm-boodschappen-rubber-infill

reactie-gemeente-zeist-uitkomst-rapport-rivm-bericht-raad

reactie-knvb-op-rapport-rivm

Bijlagen:

Veelgestelde vragen rubbergranulaat.pdf

RIVM boodschappen rubber infill.pdf

Reactie KNVB op rapport RIVM.docx

Reactie gemeente Zeist – Uitkomst rapport RIVM bericht raad.docx

Nederland pleit in Europa voor kunstgras van schone autobanden.docx

kamerbrief-over-onderzoek-naar-risico-s-rubbergranulaat-in-kunstgrasveld.pdf

 

NIEUWS kunstgraskorrels

VOETBALLEN OP KUNSTGRAS IS VEILIG ( bron KNVB)

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. De KNVB verwachtte duidelijke taal van het RIVM en die is nu gegeven.

De onzekerheid die er was om te voetballen op kunstgras met rubbergranulaat, is daarmee weg. Voetballers, ouders, clubs en KNVB kunnen nu verder. Het sein staat op veilig.

Veilig en gezond

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt vandaag dat er in rubbergranulaat heel veel verschillende stoffen zitten, maar dat deze slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrijkomen. Het schadelijk effect op de gezondheid is praktisch verwaarloosbaar. De KNVB vindt het belangrijk dat zijn leden veilig en gezond kunnen voetballen op kunstgrasvelden en heeft vertrouwen in de deskundigheid van het RIVM. Daarom volgt de KNVB de lijn uit de adviezen van het gepubliceerde overheidsonderzoek.

De KNVB blijft altijd alert op de eventuele bijverschijnselen van het spelen op kunstgras. De aanschaf en aanleg blijft een verantwoordelijkheid van de clubs en de overheid, maar toch heeft de afgelopen tijd geleerd dat de KNVB op dit vlak permanent kennis willen verzamelen.

Erkentelijk voor snelle reflex

De KNVB heeft steeds de richtlijnen en adviezen van het RIVM opgevolgd en blijft dat doen. Het RIVM is het instituut dat namens de overheid, dus namens ons allemaal, de enig aangewezene is voor kwesties op het gebied van milieu en volksgezondheid. In juni vroeg de KNVB om een nader onderzoek, dat kwam er en dat heeft ons gerustgesteld. De KNVB is de minister van VWS erkentelijk voor de snelle reflex op ons verzoek om nieuw onderzoek en het RIVM voor al zijn inspanningen de afgelopen twee maanden.

—————————————————————————

Sporten op rubbergranulaat is veilig  (bron RIVM)

Publicatiedatum: 20 december 2016
Wijzigingsdatum: 20 december 2016

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij . Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar.

Sporten op velden met rubbergranulaat

In rubbergranulaat zijn veel verschillende stoffen gemeten, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, ftalaten (weekmakers) en bisfenol A (BPA). Er is weinig variatie in de concentraties stoffen tussen de velden en tussen de meetpunten per veld. Daarmee geven de resultaten een goed beeld voor alle velden met SBR rubbergranulaat in Nederland.

Geen verband met leukemie

In de beschikbare wetenschappelijke informatie zijn geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Uit de samenstelling van de rubberkorrels blijkt dat de chemische stoffen die leukemie of lymfeklierkanker kunnen veroorzaken er niet (benzeen en 1,3-butadieen) of in heel lage hoeveelheid (2-mercaptobenzothiazol) in zitten. In het algemeen is er sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw een lichte stijging te zien in het aantal mensen tussen 10 en 29 jaar dat leukemie krijgt. Deze ontwikkeling is niet veranderd sinds de kunstgrasvelden in 2001 in Nederland in gebruik zijn genomen.

Advies om norm aan te passen

Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten. Rubbergranulaat moet momenteel voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. De norm voor consumentenproducten is aanzienlijk strenger: deze staat veel lagere (100 tot 1000 maal minder) gehalten aan PAK’s toe dan de mengselnorm. Het gehalte PAK’s van het onderzochte rubbergranulaat ligt iets boven de norm voor consumentenproducten. Momenteel doet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is.

Het RIVM heeft de afgelopen periode ook een onderzoek afgerond naar de consumentennorm voor rubberen valdempingtegels. De resultaten van dit onderzoek worden in de loop van de dag (20 december) gepubliceerd.

Kunstgraskorrels D.O.S.C.

Beste leden, leiders, trainers, ouders en verzorgers,

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media in het weekend heeft het bestuur van D.O.S.C. weer veelvuldig contact gehad met de gemeente en de KNVB. Beide instanties hebben een uitgebreide mail gestuurd, die we hieronder integraal ter informatie mee sturen. Ze benadrukken allebei dat er op dit moment geen reden is om af te zien van voetballen op het veel besproken kunstgras en vragen om het RIVM-onderzoek af te wachten. De uitkomsten van dat onderzoek, dat is aangevraagd door minister Schippers van Volksgezondheid, wordt medio december verwacht. Wij kijken, net als u waarschijnlijk, reikhalzend uit naar de resultaten, in de hoop dat we zullen ‘weten’ in plaats van speculeren.

Samen met de gemeente kijken we ook vooruit. De gemeente geeft aan op dit moment al de financiële consequenties te berekenen voor het geval dat het RIVM-onderzoek laat zien dat sporten op ons kunstgras niet gezond is. Ook wordt gekeken welke vorm van ‘infill’ het rubbergranulaat op het kunstgras het beste zou kunnen vervangen.

In afwachting van de resultaten herhalen we nog eens dat in verschillende mediaberichten wordt aangegeven om direct, langdurig of herhaald kortdurend contact met de rubberkorrels zo veel mogelijk te beperken. Het RIVM adviseert keepers en spelers om na afloop van iedere training en wedstrijd goed de handen te wassen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur D.O.S.C. Voetbal

 

Hans van den Hoven

Jean-Paul van Oudheusden

Erik Denekamp

John Oostenbruggen

Harrie Merkenhof