• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl

Auteur Archief

Agenda ALV 2020 (on-line vergadering)

Woensdag 25 november 2020
Aanvang 20.00 uur

 1. Welkom
 2. Notulen ALV 28 november 2019
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag Penningmeester
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie
 7. Dank aan bijzondere leden
 8. Samenstelling Algemeen Bestuur
 9. Samenstelling Dagelijks Bestuur
 10. Terugkijken en vooruit kijken
 11. Begroting 2020-2021
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Toelichting:
3: Ingekomen stukken kun je uiterlijk 20 november aanleveren bij de secretaris: LStavenuiter@hotmail.com

2, 5 en 11: De te bespreken documenten ontvang je via e-mail bij de bevestiging van je deelname aan de vergadering.
8. Ledenadministrateur Chris van der Steenhoven treedt af. Het DB heeft in Tobias Bors een opvolger gevonden.
Piet Roof is afgetreden als voorzitter Badminton en is opgevolgd door Marnix de Ridder. En Ronald van de Kemp is nu formeel opvolger van Walther van der Meer als voorzitter Sponsorcommissie.
9: Penningmeester Gerard de Vries treedt af (niet herkiesbaar).
Barbara Lunenburg stelt zich kandidaat om de taak van penningmeester over te nemen. Zij zal daarbij worden ondersteund door haar echtgenoot Boudewijn.
Secretaris Lucienne Stavenuiter is aftredend en is herkiesbaar voor een periode van 2 jaar. Zodoende wordt het rooster van aftreden van DB-leden herstelt en treedt jaarlijks één DB-lid af.

Eventuele andere kandidaten voor het bestuur kunnen zich t/m dinsdag 24 november aanmelden bij het DB, in dit bijzondere geval per e-mail op DB@dosc.nl.

Namens het Algemeen Bestuur van D.O.S.C.,

Lucienne Stavenuiter
Algemeen secretaris

Algemene Ledenvergadering

Beste leden en ouders van D.O.S.C.,
Vanwege Corona is het dit jaar helaas niet mogelijk om een Algemene Ledenvergadering te houden waarbij we met elkaar in dezelfde ruimte verblijven. We betreuren het dat we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten, maar omdat de verenigingszaken wel doorgaan, vinden wij het belangrijk om de ALV toch te houden. Dat doen we door deze keer een on-line vergadering te organiseren op woensdagavond 25 november a.s.. De vergadering begint om 20.00 uur.

Voor het deelnemen aan de internetvergadering heb je geen speciaal computerprogramma nodig. Wel moet je gebruik kunnen maken van een computer, tablet of smartphone voorzien van microfoon en camera, én beschikken over internet.

Als je deze vergadering wilt bijwonen, kun je je aanmelden door een e-mail te sturen naar ALV2020@dosc.nl (klik).
Enkele dagen vóór de bijeenkomst ontvang je een bericht met daarin een link die je kunt gebruiken om deel te nemen, samen met enkele korte en duidelijke instructies.
In dat bericht staat ook hoe je in het bezit kunt komen van de vergaderstukken. De agenda staat in het bericht hieronder.

We hopen natuurlijk op een grote deelname! Slecht weer is deze keer geen excuus!
Graag tot de 25ste,
Bestuur D.O.S.C.

Rabo ClubSupport levert € 816,85 op

Afgelopen week was de bekendmaking van de uitslag van de Rabo ClubSupport actie van dit jaar. De Rabobank Rijn en Heuvelrug verdeelt € 150.000,- onder de deelnemende verenigingen.
De uitslagenavond was geheel online.

Dankzij de stemmen die de leden van deze bank op D.O.S.C. hebben uitgebracht kan de penningmeester € 816,85 tegemoet zien, dat we kunnen besteden aan het altijd nodige ‘materiaal en onderhoud’.

Onderstaand bericht kregen we van de Rabo bank:
Leden van Rabobank Rijn en Heuvelrug hebben dit jaar in totaal 20.250 stemmen uitgebracht op 186 lokale verenigingen en stichtingen. In totaal is een bedrag van € 150.000,- verdeeld; elke stem is dit jaar ruim € 7,40 waard. Een fantastisch resultaat! Het besef, dat wij als coöperatieve Rabobank via onze leden zoveel lokale verenigingen en stichtingen in meer of mindere mate helpen bij het realiseren van hun doelen, maakt ons blij en trots. Samen de club en de buurt sterker maken. Gewoon omdat een club zoveel méér is dan een club!

Wij wensen Sportclub D.O.S.C. veel succes bij de realisatie van het bestedingsdoel.

Wij danken vanzelfsprekend alle stemmers en uiteraard de Rabobank Rijn en Heuvelrug!

Broekhuis Ford Zeist steunt D.O.S.C.!

Dankzij een mooie sponsorovereenkomst keert Broekhuis voor iedere auto die aan een “D.O.S.C. -familie” verkocht wordt een clubbonus uit.
Kortgeleden is er aan de Fam. Hagoort een nieuwe Broekhuis auto geleverd. Puk, de jongste dame op onderstaande foto, is lid van de afdeling gymnastiek. Het levert D.O.S.C. een clubbonus van € 250,- op, waarvoor dank!

Update Corona maatregelen

De toename van het aantal corona besmettingen zet de aandacht voor alle preventie maatregelen op scherp. Zo ook bij D.O.S.C..

Er wordt intensief contact onderhouden met de gemeente en Sportief Zeist om duidelijkheid te krijgen over de regels waar wij ons als sportvereniging aan moeten houden. Helaas is het ook voor gemeentes niet altijd duidelijk hoe de regels geïnterpreteerd moeten worden, waardoor vaak misverstanden ontstaan, vooral op het gebied van het aantal toegestane personen op het sportcomplex. Vandaar deze update.

Wat zijn de aantallen waar wij ons aan moeten houden:

 • Er mogen buiten op het hele sportcomplex (incl. terras) maximaal 250 personen aanwezig zijn (sporters + toeschouwers).
 • Binnen in ons paviljoen kunnen en mogen maximaal 70 personen zitten op 1,5 m.
 • Op ons terras kunnen (en mogen) maximaal 40-50 personen zitten op 1,5 m.

Nieuw is dat D.O.S.C. een meldplicht vooraf heeft van sportactiviteiten waarbij meer dan 50 personen aanwezig zullen zijn, binnen e/o buiten. Dit betreft vooral de zaterdagen. Natuurlijk willen we graag dat zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk plezier hebben op D.O.S.C.. Helaas zitten daar dus wel grenzen aan. De kans bestaat dat we niet iedereen toe kunnen laten. Of dat iemand niet van het veld naar de kantine mag, omdat die al vol zit. Daarvoor vragen we je begrip en medewerking.

Vanzelfsprekend zijn de al geldende maatregelen nog steeds van kracht. De belangrijkste nog even  op een rijtje:

 • Alleen geregistreerde personen hebben toegang tot paviljoen en/of terras
 • In het paviljoen of buiten op het terras dien je gebruik te maken van een zitplaats; staan is niet toegestaan
 • Tafels en stoelen mogen niet worden verplaatst
 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je testen en volg de richtlijnen van de GGD
 • Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jr of ouder (uitzondering: tijdens het sporten)
 • Vermijd drukte
 • Voorkom fysiek contact; schud geen handen
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

Het is van essentieel belang dat we ons allemaal aan de regels houden, anders zouden we, helaas sneller dan gehoopt, gedwongen worden om verdergaande maatregelen te treffen. En dat willen wij in ieders belang graag voorkomen!

Bestuur D.O.S.C.

Corona regels paviljoen

Beste DOSC leden, sporters en bezoekers,

Via dit bericht willen we jullie informeren over de consequenties van de nieuwe horeca corona regels voor het DOSC paviljoen, wat die regels bij DOSC inhouden en wat er van jullie verwacht wordt. Als we het samen niet goed doen, hangt ons namelijk in het slechtste geval sluiting van het paviljoen boven het hoofd wat het begin van het einde van de club zou kunnen betekenen vanuit een inkomsten perspectief. Helaas werkt het zo. Er staat dus veel op het spel daar de gemeente strikt gaat controleren (ook op alcoholgebruik door minderjarigen!). De gewone corona regels (1,5 meter, niet komen bij griepverschijnselen etc) zijn natuurlijk ook bij DOSC van toepassing.

Zoals bekend is spontaan uit eten gaan lastig geworden, overal in de horeca moeten we (digitaal) gegevens achterlaten, met je vrienden aan de bar hangen mag niet meer en ook samen meezingen met de muziek is voorlopig van de baan. En ondertussen zien we dat het aantal besmettingen weer verder aan het stijgen is. Voor ons paviljoen en voor onze vrijwilligers betekent dat dan ook veel aanpassingen en improviseren. We gaan gewoon beginnen en proberen vervolgens het elke dag weer iets beter te doen. Een belangrijke taak en uitdaging die er voor ons allen bij zal komen is het handhaven als mensen zich niet in lijn met onze regels gedragen omdat ze het niet weten of niet willen.

Wat zijn wij van plan te doen?

Bij de huidige hoofdingang van het paviljoen (en dat geldt ook voor de mensen die vanaf het terras komen (onder de voetbalbestuurskamer door) zal door een vrijwilliger (gastheer/gastvrouw) worden gevraagd om je (bij voorkeur digitaal via een QR code scanner) gegevens achter te laten. Bedoeling is om dit echt van iedereen te vragen en anders de toegang te weigeren. Zo houden we ook aardig zicht op het aantal mensen die in het totaal op het terrein aanwezig zijn. De vrijwilliger bij de hoofdingang maakt bezoekers kort (in rood) attent op de volgende belangrijke regels:

houd 1,5 meter afstand tot elkaar is de belangrijkste regel met name bij het afhalen van versnaperingen uit de keuken en in de rij voor de bar (er staan spatschermen bij de bestel- en uitgiftepunten)

– in het paviljoen (ca 70 stoelen) en op het terras (ca 42 stoelen) mag je alleen zitten en NIET staan.

– als alle stoelen in paviljoen en op terras bezet zijn moet je langs het veld gaan staan.

langs het veld mag GEEN alcohol worden gedronken. Dat mag alleen in het paviljoen en op het terras.

– we verzoeken iedereen goed de éénrichtingsverkeer pijlen te volgen

– bij wedstrijden niet allemaal tegelijk in de pauze naar de bar maar gelijkmatig spreiden svp gedurende de wedstrijd

We hebben afgesproken dat we alle bezoekers en eigen leden voor elke (thuis)wedstrijd  en bij alle toernooien door elke afdeling (aktie: afdelingsvoorzitters) hier mondeling aan herinneren. Bij voetbal via de speakers. Onze intentie is om dit voorlopig 4 weken te doen en dan eens te kijken of het ook zonder vrijwilligers en herinnering aan de deur kan.

De gastheer/gastvrouw vrijwilliger bij de deur zal er op ‘gewone’ zaterdagen van 13.00-16.00 staan en bij ‘drukke’ zaterdagen (thuiswedstrijden eerste elftal voetbal en grote toernooien) van 12.00-16.30. In het laatste ‘drukke’ zaterdag geval moet er gedurende dezelfde periode een extra vrijwilliger helpen met handhaven in het paviljoen en op het terras. Dat zullen we wel samen moeten regelen met hulp van elke afdeling!

Er zal de komende tijd GEEN muziek te horen zijn in de kantine en ook vragen een ieder we GEEN eigen muziek (apparaten) mee te nemen. Het risico op besmetting bij samen zingen is helaas te groot! Dat laatste geldt ook voor juichen, aanmoedigen etc.

Tafels en toiletten worden regelmatig schoongemaakt. Voor de vergaderkamers geldt verder een maximaal aantal gebruikers in lijn met de 1,5 meter regel.

Tot slot

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor wat er in het paviljoen en op het terras gebeurt. Dat betekent helaas ook dat als de aanwijzingen van handhavende paviljoenvrijwilligers of paviljoencommissie leden niet worden opgevolgd of mensen zich niet in lijn met de regels gedragen of die regels worden genegeerd, dat wij het paviljoen (tijdelijk) zullen sluiten. Wij houden overigens een maximaal aantal bezoekers op het gehele terrein van ca 250 aan.

Rest ons jullie allemaal te vragen of we op jullie steun kunnen rekenen en jullie ons willen helpen dit tot een succes te maken. Het moet gewoon kunnen lukken. Geef als afdeling, lid, sporter en bezoeker daarom het goede voorbeeld Spreek je eigen leden aan als het niet goed gaat en laten we tenslotte proberen een beetje aardig voor elkaar te zijn in deze toch wat lastige tijd. Wij zijn er klaar voor en zien er naar uit jullie allen binnenkort weer te mogen ontvangen en zien in het paviljoen!

Tot slot zullen we de komende maanden op alle zaterdagen om 18.30 het paviljoen sluiten.

Met vriendelijk groet,
namens de Paviljoen Cie en het Algemeen Bestuur,

Susan Straalman

Oud algemeen voorzitter Wim Hooft overleden

Afgelopen zondag is op 80-jarige leeftijd onze oud Algemeen Voorzitter Wim Hooft overleden. Na een korte voorzitter-loze periode werd hij de opvolger van Teus Ederveen.

Wim groeide op in Den Dolder en was zodoende al vanaf de jaren vijftig bekend met de vereniging. Toen later zijn kinderen bij D.O.S.C. kwamen sporten, werd hij halverwege de jaren tachtig benaderd om het voorzitterschap op zich te nemen. Hij stemde er mee in, ondanks zijn drukke werkzaamheden in de zuivelsector, en bleef 3 jaar onze algemeen voorzitter.

Het was een inspirerende periode. Het enthousiasme waarmee Wim de vereniging leidde, wist hij over te brengen binnen alle geledingen van de club. De vrijwilligers waren zijn inspiratie en hij was de inspirator van de vrijwilligers. De vereniging groeide tot grote omvang. Het persoonlijke contact vond hij erg belangrijk en daarbij werd je steevast met een ferme handdruk begroet. Iets wat hem bij diverse leden de bijnaam ‘Wim Hand’ opleverde. In de huidige periode ondenkbaar…..

Het waren financieel geen makkelijke jaren vanwege het door de gemeente plotseling afbouwen van de toegezegde rentesubsidie op de hypotheek van de toenmalige nieuwe kantine op het oude D.O.S.C. -terrein. Maar het bestuur onder zijn leiding wist zich uiteindelijk door deze zware periode te manoeuvreren. Een belangrijke bijdrage daarbij heeft ook de ‘Club van 100’ geleverd. Na zijn aftreden als algemeen voorzitter is Wim ook nog enige tijd voorzitter van deze ondersteunende Club geweest die tot januari 1993 heeft bestaan.

We zullen Wim herinneren als een kundige bestuurder met een warm hart. Een mensen mens en inspirator. Wij wensen zijn vrouw en kinderen, allemaal oud-leden, veel sterkte toe.

Het Dagelijks Bestuur

Yesss, we gaan weer open voor de jeugd!

Na een stilstand van bijna 2 maanden hopen we de komende week de sportactiviteiten voor de jeugd weer voorzichtig op te starten. De besturen zijn druk doende om de jeugd van de afdelingen voetbal, volleybal en gymnastiek weer op te starten. Alles natuurlijk volgens de richtlijnen, en alleen buiten. Dat dit niet gelijk vanaf de eerste dag dat versoepeling van het beleid van kracht werd (29 april), was toegestaan, heeft met een aantal zaken te maken.

Allereerst moest de Veiligheidsregio de Noodverordening aanpassen op het nieuwe beleid. Vervolgens moesten alle gemeenten een protocol opstellen waarin de voorwaarden en regels zijn opgenomen omtrent de wijze waarop er weer begonnen mag worden. Afgelopen donderdag heeft de gemeente Zeist het protocol vastgesteld en onder de verenigingen verspreid. Onderdeel van dit protocol is dat alle activiteiten vooraf bij de gemeente worden aangemeld door het invullen van een uitgebreid vragenformulier. Na akkoord van de gemeente op deze vragenlijst mogen we uiteindelijk starten! Kortom, er komt nog heel wat bij kijken! De afdelingen zullen de betrokken jeugdleden via de ouders informeren op welke dag en tijd de trainingen en lessen weer starten. Ook zullen daarbij de richtlijnen die van kracht zijn, bekend worden gemaakt.

Voor de duidelijkheid: de velden worden uitsluitend opengesteld voor de trainingen en lessen. Na afloop gaat het hek ook weer op slot. Het clubgebouw, kleedkamers en dergelijke, blijft gesloten. Onbevoegden mogen het sportcomplex niet betreden.

Voor het lezen van het gemeentelijke protocol: klik hier.

In zijn algemeenheid zijn onderstaande regels in ieder geval van kracht. Specifieke aanwijzingen worden door de afdelingen verder naar de leden gecommuniceerd.

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

 
Specifieke informatie voor ouders en verzorgers 

 • Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de toezichthouders opvolgen.
 • Breng je kind(eren) niet naar de club als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
 • Breng je kind(eren) niet naar de club als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie.
 • Kom niet eerder dan aangegeven voor aanvang van de sportactiviteit op de club.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, toezichthouders en bestuursleden.
 • Direct na de sportactiviteit haalt de ouder/verzorger de kinderen op vanaf de aangegeven locatie(s). Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.