• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl

Auteur Archief

Rabo ClubSupport levert € 1.126,86 op

Rabo ClubSupport | Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt

Op 4 november was in Bilthoven de bekendmaking van de resultaten van Rabo ClubSupport actie van 2021.
De Rabobank heeft 13 miljoen euro verdeeld onder 30.00 clubs en verenigingen in Nederland en dankzij de stemmen die de leden van Rabobank Rijn en Heuvelrug op D.O.S.C. hebben uitgebracht, kan onze club dit jaar €1.126,86 tegemoet zien, We kunnen dit bedrag in het komende seizoen zeker goed gebruiken.

Wij willen de Rabobank en alle leden die op D.O.S.C. hebben gestemd hartelijk bedanken voor dit mooie bedrag.

Wil je meer weten over de ClubSupport actie of de boodschap zien van de voorzitter Rabo ClubSupport, Erben Wennemars, kijk dan op de website van de Rabobank:

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport

 Onderstaand bericht hebben we ontvangen van de Rabobank:

Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterken wij clubs met kennis, netwerk en geld. Dat is goed voor de club & geweldig voor de buurt.
Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. Leden van Rijn en Heuvelrug hebben tijdens de stemperiode bepaald welke financiële bijdrage de deelnemende clubs en verenigingen ontvangen.

Bedankt voor jullie deelname aan Rabo ClubSupport!
 
Naam: Sportclub D.O.S.C.
Bestedingsdoel: Jeugdactiviteiten na de lockdown
Bedrag: € 1.126,86

Agenda ALV 2020 (on-line vergadering)

Woensdag 25 november 2020
Aanvang 20.00 uur

 1. Welkom
 2. Notulen ALV 28 november 2019
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag Penningmeester
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie
 7. Dank aan bijzondere leden
 8. Samenstelling Algemeen Bestuur
 9. Samenstelling Dagelijks Bestuur
 10. Terugkijken en vooruit kijken
 11. Begroting 2020-2021
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Toelichting:
3: Ingekomen stukken kun je uiterlijk 20 november aanleveren bij de secretaris: LStavenuiter@hotmail.com

2, 5 en 11: De te bespreken documenten ontvang je via e-mail bij de bevestiging van je deelname aan de vergadering.
8. Ledenadministrateur Chris van der Steenhoven treedt af. Het DB heeft in Tobias Bors een opvolger gevonden.
Piet Roof is afgetreden als voorzitter Badminton en is opgevolgd door Marnix de Ridder. En Ronald van de Kemp is nu formeel opvolger van Walther van der Meer als voorzitter Sponsorcommissie.
9: Penningmeester Gerard de Vries treedt af (niet herkiesbaar).
Barbara Lunenburg stelt zich kandidaat om de taak van penningmeester over te nemen. Zij zal daarbij worden ondersteund door haar echtgenoot Boudewijn.
Secretaris Lucienne Stavenuiter is aftredend en is herkiesbaar voor een periode van 2 jaar. Zodoende wordt het rooster van aftreden van DB-leden herstelt en treedt jaarlijks één DB-lid af.

Eventuele andere kandidaten voor het bestuur kunnen zich t/m dinsdag 24 november aanmelden bij het DB, in dit bijzondere geval per e-mail op DB@dosc.nl.

Namens het Algemeen Bestuur van D.O.S.C.,

Lucienne Stavenuiter
Algemeen secretaris

Algemene Ledenvergadering

Beste leden en ouders van D.O.S.C.,
Vanwege Corona is het dit jaar helaas niet mogelijk om een Algemene Ledenvergadering te houden waarbij we met elkaar in dezelfde ruimte verblijven. We betreuren het dat we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten, maar omdat de verenigingszaken wel doorgaan, vinden wij het belangrijk om de ALV toch te houden. Dat doen we door deze keer een on-line vergadering te organiseren op woensdagavond 25 november a.s.. De vergadering begint om 20.00 uur.

Voor het deelnemen aan de internetvergadering heb je geen speciaal computerprogramma nodig. Wel moet je gebruik kunnen maken van een computer, tablet of smartphone voorzien van microfoon en camera, én beschikken over internet.

Als je deze vergadering wilt bijwonen, kun je je aanmelden door een e-mail te sturen naar ALV2020@dosc.nl (klik).
Enkele dagen vóór de bijeenkomst ontvang je een bericht met daarin een link die je kunt gebruiken om deel te nemen, samen met enkele korte en duidelijke instructies.
In dat bericht staat ook hoe je in het bezit kunt komen van de vergaderstukken. De agenda staat in het bericht hieronder.

We hopen natuurlijk op een grote deelname! Slecht weer is deze keer geen excuus!
Graag tot de 25ste,
Bestuur D.O.S.C.

Broekhuis Ford Zeist steunt D.O.S.C.!

Dankzij een mooie sponsorovereenkomst keert Broekhuis voor iedere auto die aan een “D.O.S.C. -familie” verkocht wordt een clubbonus uit.
Kortgeleden is er aan de Fam. Hagoort een nieuwe Broekhuis auto geleverd. Puk, de jongste dame op onderstaande foto, is lid van de afdeling gymnastiek. Het levert D.O.S.C. een clubbonus van € 250,- op, waarvoor dank!

Oud algemeen voorzitter Wim Hooft overleden

Afgelopen zondag is op 80-jarige leeftijd onze oud Algemeen Voorzitter Wim Hooft overleden. Na een korte voorzitter-loze periode werd hij de opvolger van Teus Ederveen.

Wim groeide op in Den Dolder en was zodoende al vanaf de jaren vijftig bekend met de vereniging. Toen later zijn kinderen bij D.O.S.C. kwamen sporten, werd hij halverwege de jaren tachtig benaderd om het voorzitterschap op zich te nemen. Hij stemde er mee in, ondanks zijn drukke werkzaamheden in de zuivelsector, en bleef 3 jaar onze algemeen voorzitter.

Het was een inspirerende periode. Het enthousiasme waarmee Wim de vereniging leidde, wist hij over te brengen binnen alle geledingen van de club. De vrijwilligers waren zijn inspiratie en hij was de inspirator van de vrijwilligers. De vereniging groeide tot grote omvang. Het persoonlijke contact vond hij erg belangrijk en daarbij werd je steevast met een ferme handdruk begroet. Iets wat hem bij diverse leden de bijnaam ‘Wim Hand’ opleverde. In de huidige periode ondenkbaar…..

Het waren financieel geen makkelijke jaren vanwege het door de gemeente plotseling afbouwen van de toegezegde rentesubsidie op de hypotheek van de toenmalige nieuwe kantine op het oude D.O.S.C. -terrein. Maar het bestuur onder zijn leiding wist zich uiteindelijk door deze zware periode te manoeuvreren. Een belangrijke bijdrage daarbij heeft ook de ‘Club van 100’ geleverd. Na zijn aftreden als algemeen voorzitter is Wim ook nog enige tijd voorzitter van deze ondersteunende Club geweest die tot januari 1993 heeft bestaan.

We zullen Wim herinneren als een kundige bestuurder met een warm hart. Een mensen mens en inspirator. Wij wensen zijn vrouw en kinderen, allemaal oud-leden, veel sterkte toe.

Het Dagelijks Bestuur

Yesss, we gaan weer open voor de jeugd!

Na een stilstand van bijna 2 maanden hopen we de komende week de sportactiviteiten voor de jeugd weer voorzichtig op te starten. De besturen zijn druk doende om de jeugd van de afdelingen voetbal, volleybal en gymnastiek weer op te starten. Alles natuurlijk volgens de richtlijnen, en alleen buiten. Dat dit niet gelijk vanaf de eerste dag dat versoepeling van het beleid van kracht werd (29 april), was toegestaan, heeft met een aantal zaken te maken.

Allereerst moest de Veiligheidsregio de Noodverordening aanpassen op het nieuwe beleid. Vervolgens moesten alle gemeenten een protocol opstellen waarin de voorwaarden en regels zijn opgenomen omtrent de wijze waarop er weer begonnen mag worden. Afgelopen donderdag heeft de gemeente Zeist het protocol vastgesteld en onder de verenigingen verspreid. Onderdeel van dit protocol is dat alle activiteiten vooraf bij de gemeente worden aangemeld door het invullen van een uitgebreid vragenformulier. Na akkoord van de gemeente op deze vragenlijst mogen we uiteindelijk starten! Kortom, er komt nog heel wat bij kijken! De afdelingen zullen de betrokken jeugdleden via de ouders informeren op welke dag en tijd de trainingen en lessen weer starten. Ook zullen daarbij de richtlijnen die van kracht zijn, bekend worden gemaakt.

Voor de duidelijkheid: de velden worden uitsluitend opengesteld voor de trainingen en lessen. Na afloop gaat het hek ook weer op slot. Het clubgebouw, kleedkamers en dergelijke, blijft gesloten. Onbevoegden mogen het sportcomplex niet betreden.

Voor het lezen van het gemeentelijke protocol: klik hier.

In zijn algemeenheid zijn onderstaande regels in ieder geval van kracht. Specifieke aanwijzingen worden door de afdelingen verder naar de leden gecommuniceerd.

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

 
Specifieke informatie voor ouders en verzorgers 

 • Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de toezichthouders opvolgen.
 • Breng je kind(eren) niet naar de club als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
 • Breng je kind(eren) niet naar de club als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie.
 • Kom niet eerder dan aangegeven voor aanvang van de sportactiviteit op de club.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, toezichthouders en bestuursleden.
 • Direct na de sportactiviteit haalt de ouder/verzorger de kinderen op vanaf de aangegeven locatie(s). Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Sporthal voorzien van nieuwe vloer

De gemeente Zeist heeft het groot onderhoud dat voor de komende zomer gepland stond, eerder uitgevoerd. Dit werd o.a. mogelijk doordat de sporthal momenteel door de “Corona-stop” niet wordt gebruikt.
Bij het onlangs uitgevoerde onderhoud is de sporthalvloer voorzien van een nieuwe toplaag in de kleur lichtgrijs. Daarnaast zijn ook de gietvloeren van de centrale hal en het tribunedeel van de sporthal vernieuwd.
Onderstaande foto’s laten het resultaat zien, en dat mag er zijn!

Even een contactmomentje…

Beste D.O.S.C. leden,

Het zijn uitdagende tijden voor ons allemaal. We hopen van harte dat het met u en uw dierbaren naar omstandigheden goed gaat.

De gevolgen van het Coronavirus voor de “belangrijkste bijzaak van het leven”, de sport, zijn helaas erg groot. Niet alleen op internationaal en landelijk niveau maar ook lokaal voor onze leden. De club, zowel de accommodatie als alle activiteiten, zit minimaal t/m 28 april “op slot”. Het sportcomplex en het paviljoen zelfs letterlijk. En we moeten rekening houden met een verlenging van die periode.

Inmiddels is duidelijk geworden dat enkele reguliere competities (darts, voetbal en volleybal) definitief niet meer worden uitgespeeld. Andere bonden (badminton, petanque) hebben hun competities voorlopig stilgelegd. De kans bestaat dat het seizoen 2019-2020 voor een groot deel van onze leden inmiddels voorbij is. Dat zal de komende weken duidelijk worden.

We hopen dat de afdeling voetbal het seizoen in juni nog met een paar slottoernooien kan afsluiten, dat de afdeling petanque “gewoon” het zomerseizoen kan boulen en dat de diverse lessen van de gymnastiek nog dit seizoen hervat kunnen worden. Daar houden we u natuurlijk van op de hoogte via de website en andere social media.

We wensen u veel sterkte en gezondheid toe en hopen u snel weer te kunnen zien op D.O.S.C.!

Met vriendelijke groeten,
Ton Anbeek en Gerard de Vries
Dagelijks Bestuur D.O.S.C.

PS: Indien u vragen heeft, horen we deze graag. U kunt deze e-mailen naar db@dosc.nl

GEEN CLUBACTIVITEITEN t/m 28 april

UPDATE 31 maart: alle activiteiten, zoals hieronder aangegeven, zijn opgeschort t/m maandag 28 april. Bij wijziging hiervan stellen we je op de hoogte via de gebruikelijke kanalen.

Beste mensen,

Als gevolg van het aangescherpte kabinetsbeleid ter bestrijding van het Coronavirus, en gezien de daardoor genomen besluiten van de diverse sportbonden om alle wedstrijden voorlopig t/m 31 maart uit te stellen, heeft het Algemeen Bestuur van D.O.S.C. besloten ALLE activiteiten, dus inclusief lessen en trainingen, af te gelasten. Ook het paviljoen zal deze maand verder gesloten zijn. We volgen hiermee het dringend beroep dat NOC*NSF op alle verenigingen heeft gedaan.

Ondanks het feit dat we bij onze omnivereniging leden van allerlei ‘pluimage’ hebben, van jong tot oud, en ondanks het feit dat niet alle sporten bij ons in grote groepen worden beoefend, hebben we besloten om één lijn te trekken en dus de activiteiten van alle afdelingen op te schorten. Als vereniging willen wij geen enkel risico lopen.

Wij vragen jullie begrip voor dit besluit en hopen alle leden begin april in goede gezondheid weer bij D.O.S.C. te treffen!

Algemeen Bestuur D.O.S.C.

D.O.S.C. Sportcomplex afgesloten

Vanmorgen is het D.O.S.C. sportterrein met extra hekken afgesloten en tot nader order tot verboden terrein verklaard. Dit is één van de maatregelen die de gemeente neemt in het bestrijden van het Corona virus. Het gevolg is dat er door niemand meer gespeeld kan worden op de velden, dus ook niet meer door kleinere kinderen. Sterker nog, indien een onbevoegd iemand zich op de velden of het terrein begeeft, dan loopt hij/zij het risico op een boete, dus ook als je alleen bent. Dus ook de hondenuitlaters die de verkorte route over het sportterrein naar het bos gebruiken, zullen een alternatief rondje moeten gaan lopen. Er zal worden gehandhaafd.
VERBODEN TOEGANG = VERBODEN TOEGANG!

Hoewel D.O.S.C. formeel geen zeggenschap heeft over deze maatregel, hebben we er zeker begrip voor en hopen we dat alle doldernaren (en anderen) zich daaraan zullen houden. We doen nogmaals een beroep op onze leden zich te houden aan de regels van de overheden en het RIVM. Alleen gezamenlijk kunnen we de strijd tegen het virus overwinnen.
Veel sterkte allemaal in deze bijzondere tijden en blijf gezond!
Bestuur D.O.S.C.