• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl

Afvaardiging competities

DOEL

District Midden van de Nederlandse Jeu de Boules Bond N.J.B.B., organiseert jaarlijks een aantal competities waaraan uitsluitend teams kunnen deelnemen welke bestaan uit licentiehouders van eenzelfde vereniging ressorterend onder het Distrct.
Deze dictrictscompetities zijn:

 1. een (winter)competitie voor doubletten;
 2. een (zomer)competitie voor tripletten;
 3. de zomerclubteamcompetitie, (CTC), bestaande uit clubteams van 6 vaste spelers;
 4. de winterclubteamcompetitie, (WCTC), bestaande uit clubteams van 9 vaste spelers.

De vereniging regelt de bezetting van de beschikbare competitieplaatsen

HOOFDZAKEN REGLEMENT VAN AFDELING 6

De door een doublette/triplette/clubteam verworven plaats in één der klassen van de doubletten-/tripletten-/clubteamcompetitie valt aan de vereniging toe.
De inschrijving van een doublette/triplette/clubteam geschiedt door de vereniging.
De vereniging is verantwoordelijk voor het doen en laten van de deelnemers in de ingeschreven doubletten/tripletten/clubteams.

Artikel 1

 1. Met betrekking tot de competities voor doubletten en tripletten gelden de bepalingen zoals opgenomen in het Reglement Afvaardiging Nationale Competitie, met dien verstande dat voor de in laatstgenoemd reglement gebruikte termen Nationale Competitie en triplette(n) respectievelijk Afdelingscompetitie en doublette(n)/triplette(n) kan worden gelezen.
 2. Met betrekking tot de clubteamcompetities zijn de in onderstaande artikelen opgenomen bepalingen van toepassing.

Artikel 2

De voor en namens de vereniging uitkomende clubteams kunnen worden samengesteld uit vaste doubletten/tripletten.

Artikel 3

 1. Een clubteam van de vereniging heeft recht op de plaats die het gedurende het voorafgaande seizoen in één der klassen van de clubteamcompetitie heeft verworven.
 2. Ingeval een clubteam lager wenst te spelen dan in de klasse waarin het een plaats heeft verworven, komt deze plaats achtereenvolgens toe aan clubteams uit een dichtstbijzijnde lagere klasse.

Artikel 4

Een nieuw samengesteld clubteam begint in de laagste klasse van de clubteamcompetitie, tenzij in een hogere klasse een plaats is vrijgekomen waarop een ander clubteam van de vereniging geen aanspraak wenst te maken.

Artikel 5

Ten aanzien van de bezetting van een plaats in het clubteam wordt onderscheid gemaakt tussen gevestigde doubletten/tripletten, nieuwe doubletten/tripletten en restantendoubletten/-tripletten.

Artikel 6

Een gevestigd doublette/triplette is een equipe die in het voorafgaande seizoen voor de vereniging is uitgekomen in de desbetreffende clubteamcompetitie en waarvan de huidige samenstelling overeenkomt met de samenstelling waarin de equipe gedurende het voorafgaande seizoen heeft meegedaan aan de desbetreffende clubteamcompetitie.

Artikel 7

Een nieuw doublette/triplette is een equipe, gevormd door leden die alleen gedurende het voorafgegane seizoen niet in de desbetreffende clubteamcompetitie voor de vereniging hebben gespeeld.

Artikel 8

Een restantdoublette/-triplette is een equipe die gevormd wordt door één of meer leden van een uiteengevallen gevestigd doublette/triplette, aangevuld met andere leden.

Artikel 9

Een opengevallen plaats is een door een doublette/triplette verworven plaats in één der clubteams van de clubteamcompetitie welke vrijkomt doordat een doublette/triplette uiteengevallen of opgeheven is, dan wel een plaats verwerft in een clubteam dat uitkomt in een hogere klasse, dan wel wenst mee te dingen naar een beschikbare plaats in een clubteam dat uitkomt in een lagere klasse.

Artikel 10

 1. Een gevestigd doublette/triplette heeft recht op een plaats die het gedurende het voorafgegane seizoen in één der desbetreffende clubteams van de clubteamcompetitie heeft verworven.
 2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 kan een gevestigd doublette/triplette van het recht als bedoeld in lid 1 vrijwillig afstand doen.

Artikel 11

Een nieuw doublette/triplette begint als lid van een nieuw clubteam in de laagste klasse, danwel in een hogere klasse als lid van het clubteam dat in het voorafgaande seizoen op de laagst beschikbare plaats is geëindigd, tenzij in een hoger geplaatst clubteam een plaats is vrijgekomen, waarop gevestigde of restantendoubletten/-tripletten geen rechten doen gelden.

Artikel 12

 1. Indien binnen een clubteam meer dan één opengevallen plaats is ontstaan, hebben de overgebleven leden van de desbetreffende doubletten/tripletten het recht om bij voorrang en binnen het clubteam een doublette/triplette samen te stellen.
 2. Een nieuw samengesteld doublette/triplette zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft/verkrijgt de status van een gevestigd doublette/triplette.
 3. Naar een opengevallen plaats kunnen meedingen:
  • alle restantendoubletten/-tripletten uit een clubteam in een hogere klasse;
  • alles restantendoubletten/-tripletten uit een clubteam in dezelfde klasse;
  • alle gevestigde doubletten/tripletten achtereenvolgens uit clubteams in een dichtstbijzijnde lagere klasse.

  Artikel 13

  1. Equipes die wensen mee te dingen naar het bezetten van opengevallen plaatsen dienen dit, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, aan de wedstrijdleiding kenbaar te maken.
  2. Bezetting van opengevallen plaatsen wordt bepaald middels het houden van wedstrijden.

  Artikel 14

  1. Indien opengevallen plaatsen in clubteams uit verschillende klassen van de clubteamcompetitie beschikbaar zijn worden de wedstrijden, als bedoeld in artikel 12, eerst gespeeld om plaatsen in clubteams uit een hogere klasse en vervolgens om plaatsen in clubteams uit een lagere klasse.
  2. Er wordt gespeeld volgens het Internationaal Spelreglement Pétanque van de F.I.P.J.P., uitgegeven door de N.J.B.B.

  Artikel 15

  De organisatie van de wedstrijden als bedoeld in artikel 13 ligt in handen van de wedstrijdleiding.

  Artikel 16

  Doubletten/tripletten die wensen te worden ingeschreven voor deelneming aan de clubteamcompetitie dienen zich daartoe vóór een door het bestuur te bepalen datum aan te melden bij de secretaris van de vereniging.

  Artikel 17

  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet brengt de wedstrijdcommissie verslag uit aan het bestuur dat dienovereenkomstig beslist.

  Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering, afdeling Jeu de Boules, van D.O.S.C. van 19 augustus 2013.