• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl

Agenda ALV woensdag 31 oktober

Het Algemeen Bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 31 oktober a.s.
De vergadering wordt gehouden in het D.O.S.C. paviljoen en begint om 20.00 uur.

De agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen ALV 8 november 2017
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag van de penningmeester en verslag van de kascontrolecommissie
 6. Afscheid van aftredende leden uit de afdelingsbesturen
 7. Huldiging jubilarissen
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar: Algemeen Voorzitter Ton Anbeek
  Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Penningmeester Lambert Bongers.
  Gerard de Vries stelt zich beschikbaar voor de functie van penningmeester ad interim voor de periode van één jaar.
 9. Terugkijken en vooruitkijken
 10. Begroting 2018/2019
 11. Verkiezing leden van de kascontrolecommissie
 12. Vaststelling vernieuwde Statuten en Algemene Voorwaarden
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Ingezonden stukken voor deze vergadering dienen uiterlijk op 30 oktober 2018 in het bezit te zijn van de secretaris via LStavenuiter@hotmail.com
(Tegen) kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 30 minuten voor aanvang van de vergadering aanmelden.
De financiële stukken, concept Statuten en Algemene Voorwaarden kunt u opvragen bij de secretaris, door een e-mail te zenden naar LStavenuiter@hotmail.com

Namens het Algemeen Bestuur van D.O.S.C.,

Lucienne Stavenuiter
Algemeen secretaris