• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl

ALV donderdag 28 november 20.30 uur

Het Algemeen Bestuur nodigt alle leden van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Hét moment voor de leden om samen met het bestuur en andere aanwezigen het beleid te bespreken.

De agenda luidt als volgt:

 1. Welkom
 2. Benoeming kascommissie (Toelichting: in de vorige ALV is geen kascommissie genoemd. Enkele leden waren aftredend en nieuwe leden moesten nog worden aangezocht. Het DB heeft kandidaten gevraagd en bereid gevonden om de kascontrole te doen. Aan de ALV wordt gevraagd deze kandidaten in hun functie te benoemen). 
 1. Notulen ALV 31 oktober 2018, Notulen Buitengewone ALV 21 november 2018 en Notulen Buitengewone ALV 4 juni 2019
 2. Ingekomen stukken (Deze kunt u uiterlijk 27 november sturen naar LStavenuiter@hotmail.com)
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag Penningmeester
 5. Verslag kascommissie
 6. Aftredende bestuursleden
 7. Samenstelling Dagelijks Bestuur
 8. Terugkijken en vooruit kijken
 9. Begroting 2019-2020
 10. Contributies 2020-2021
 11. Vernieuwd Huishoudelijk Reglement
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

In tegenstelling tot andere jaren zal de vergadering om 20.30 uur aanvangen. Kom tijdig, de koffie staat klaar!