• remia-lekkerste-2015
  Remia consumentenservice
  ☎ 0800 0 222 555
  ✉ info@remia.nl

Agenda ALV 2020 (on-line vergadering)

Woensdag 25 november 2020
Aanvang 20.00 uur

 1. Welkom
 2. Notulen ALV 28 november 2019
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag Penningmeester
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie
 7. Dank aan bijzondere leden
 8. Samenstelling Algemeen Bestuur
 9. Samenstelling Dagelijks Bestuur
 10. Terugkijken en vooruit kijken
 11. Begroting 2020-2021
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Toelichting:
3: Ingekomen stukken kun je uiterlijk 20 november aanleveren bij de secretaris: LStavenuiter@hotmail.com

2, 5 en 11: De te bespreken documenten ontvang je via e-mail bij de bevestiging van je deelname aan de vergadering.
8. Ledenadministrateur Chris van der Steenhoven treedt af. Het DB heeft in Tobias Bors een opvolger gevonden.
Piet Roof is afgetreden als voorzitter Badminton en is opgevolgd door Marnix de Ridder. En Ronald van de Kemp is nu formeel opvolger van Walther van der Meer als voorzitter Sponsorcommissie.
9: Penningmeester Gerard de Vries treedt af (niet herkiesbaar).
Barbara Lunenburg stelt zich kandidaat om de taak van penningmeester over te nemen. Zij zal daarbij worden ondersteund door haar echtgenoot Boudewijn.
Secretaris Lucienne Stavenuiter is aftredend en is herkiesbaar voor een periode van 2 jaar. Zodoende wordt het rooster van aftreden van DB-leden herstelt en treedt jaarlijks één DB-lid af.

Eventuele andere kandidaten voor het bestuur kunnen zich t/m dinsdag 24 november aanmelden bij het DB, in dit bijzondere geval per e-mail op DB@dosc.nl.

Namens het Algemeen Bestuur van D.O.S.C.,

Lucienne Stavenuiter
Algemeen secretaris